CASSETTES FUJITSU

FUJITSU AUY50UIA  LV

4.500  kfrig - 5.100 kcal

Inverter / A++

 

1.220€ + iva

FUJITSU AUY100UIA  LR

8.428  kfrig - 9.632 kcal

Inverter / A++

 

1.820€ + iva

FUJITSU AUY71UIA LV

5.848 kfrig - 6.880 kcal

Inverter / A+

 

1.360€ + iva

FUJITSU AUY125UIA LR

10.406 kfrig - 11.180 kcal

Inverter / A++

 

2.010€ + iva

FUJITSU AUY80UIA LR

7.310 kfrig - 8.600 kcal

Inverter / A++

 

1.700€ + iva

FUJITSU AUY140UIA LR

11.524 kfrig - 13.760 kcal

Inverter / A++

 

2.490€ + iva


CONDUCTOS MITSUBISHI

MITSUBISHI GPLZS-M71 VBA

6.106 kfrig - 6.880 kcal

Inverter / A+

 

1.460€ + iva

MITSUBISHI GPLZS-M140  VBA

11.180 kfrig - 13.330 kcal

Inverter / A

 

2.520€ + iva

MITSUBISHI SPLZS-100 VBA

8.084 kfrig - 9.632 kcal

Inverter / A

 

2.140€ + iva

MITSUBISHI GPLZS-M100 VBAS

8.084 kfrig - 9.632 kcal

Inverter / A

 

1.780€ + iva

MITSUBISHI SPLZS-50 VBA

4.710 kfrig -  5.160 kcal

Inverter / A+

 

1.330€ + iva

MITSUBISHI SPLZS-125 VBAA

10.578 kfrig - 11.610 kcal

Inverter / A++

 

2.560€ + iva

MITSUBISHI GPLZS-M125 VBA

10.578 kfrig - 11.610 kcal

Inverter / A++

 

2.030€ + iva

MITSUBISHI SPLZS-71 VBA

6.106 kfrig - 6.880 kcal

Inverter / A+

 

1.630€ + iva

MITSUBISHI SPLZS-140  VBA

11.180 kfrig - 13.330 kcal

Inverter / A

 

3.050€ + iva